Search form

Jɔ̌n 15

Yesu yi bɛ mmu ǎbharɛ mmʉɛt nɛ yi kɛ anyu kɛpɛm

1Yesu arɛm bɛ, “Mɛ kɛ nchí mbɔ̌ŋ nnɛrɛ́nɔk, nɛ Ɛtaya achi nkwaŋankɨ. + 2Yɛ̌ntɨkɨ ntábhɛ́nɔk awa anɛ́ ápú nyu kɛpɛm, Ɛtaya ǎkpɔt angʉɛp. Nɛ ntábhɛ́nɔk anɛ ányù kɛpɛm, ǎkpɔti batap rɔrɔt amfɛrɛ bɛ́ wú ányú kɛpɛm ancha ɛnyu ɛsɨ́. 3Bɛyɔŋ ɛbhɛ́n ngátí bhe bɛ́kʉ bǎchí pɛ́pɛ́p. 4Bat yɛ ka mmʉɛt nɛ mɛ mpoknkɛm, bɛ́ mɛnkwɔ mbát mmʉɛt nɛ bhe. Mbák ntabhɛ́nɔk ápú babhát ndǔ ɛnɔk, ápú nyu kɛpɛm. Ɛnyu yɔ kɛ ɛchi nɛ bhe. Mbák mmǔ abhɨ́kɨ́ bhat mmʉɛt nɛ mɛ, apú kwáy mɛ́nyú kɛpɛm. 5Mɛ kɛ nchí nnɛrɛ́nɔk. Bǎchí batáp. Mmu anɛ achí babhat nɛ mɛ mpoknkɛm, mɛnkwɔ́ mbak babhát nɛ yi, yí wu kɛ ányù bɛyǎ kɛpɛm. Mbák mpú nɛ bhe, bǎpú kway bɛkʉ yɛ̌nyɨŋ. 6Mbák mmu apú babhát nɛ mɛ, ǎbhák mbɔ ntábhɛ́nɔk anɛ́ bákpɔ́t báfɛ́rɛ́, ágú. Mányókóti mɛnyǔ batap ayɔ mámɛsɛ ango, ánsɔŋɔ. 7Mbák mǎndɔk ambɨ bɛbhat mmʉɛt nɛ mɛ, nɛ bɛyɔŋ ɛbha mɛ́mbak amɛm batɨ yɛka, nchí chyɛ bhe yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ babhɛbhɛ mɛ. 8Ndǔ mǎnyú bɛyǎ kɛpɛm, bǎtɔŋ bɛ bǎchí bakoŋo bha, nɛ ɛyɔ ɛ́kʉ̀ bo mánchyɛ Ɛtaya kɛnókó. 9Mbɔ ɛnyu Ɛtaya ákɔ́ŋ mɛ, nɔ́ kɛ nkɔ́ŋɔ́ bhe. Bat ka mmʉɛt nɛ mɛ bɛ́ ɛkɔŋ ɛya ɛ́mbák amɛm batɨ yɛka mpoknkɛm. 10Mbák mǎndɔk ambɨ bɛbhʉrɛ ɛyɔŋ ɛya, mpú rɔ bɛkɔŋ be nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ nchí bhʉɛrɛ Ɛyɔŋ Ɛtaya nɛ yi akɔŋ mɛ mpoknkɛm. 11Ngátí bhe mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ maŋák ama ámbák nɛ bhe, nɛ bɛ maŋák amɛka anjwi pɔɔt.

12“Ɛnyɨŋ ɛnɛ nchí ghati bhe chi bɛ mankɔ́ŋ batɨ mbɔnyu nkɔ́ŋ be. 13Ɛkɔŋ ɛchak ɛ́pú ɛnɛ́ ɛ́chá ɛnɛ ɛ́kʉ́ mmu ánchyɛ́ nɛpɛ́m ɛni ɛ̌ti mamʉɛrɛ bhi. 14Bǎbhak mamʉɛrɛ bha mbák bǎkʉ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɛn ngátí bhe. 15Mpú pɛrɛ bhɨŋɨ be bɛ́ bɔ̌bɛtok, mbɔnyunɛ mmɔ̌bɛtok apu rɨŋɨ nkaysi chi-bɛtɨk ndǔ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ákʉ̀. Mbɨ́ŋɨ́ bhe bɛ́ mamʉɛrɛ bha mbɔnyunɛ ngátí bé mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n ngókó ntá Ɛtaya mɛnkɛm. 16Bǎbhɨ́kɨ́ yap mɛ, mɛ kɛ njábhɛ́ bhe ntó bɛ́ mǎndɔ́k mǎnyú kɛpɛm, nɛ bɛ́ kɛpɛm ɛkɛka kɛ́mbák mpoknkɛm. Kʉ ka nɔ́ bɛ Ɛtaya ánchyɛ́ bhe yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bǎbhɛbhɛ yi ndǔ nnyɛ́n ɛna. 17Ɛnɛ kɛ nchí ghati bhe bɛ mǎnkɔ́ŋ batɨ.”

Mpap anɛ bǒ mmɨk

18Yesu arɔk ambɨ bɛrɛm bɛ, “Mbák bǒ mmɨk bápap bhe, dɨŋɨ́ ká bɛ báyambɨ bápap mɛ. 19Mbɔ bǎchí bǒ mmɨk, mbʉ́ mmɨk akɔŋ be nɛ ntí bɛ́ bǎchí bo bhi. Kɛ ndǔ njábhɛ́ bhe mfɛ́rɛ́ nɛ́ntɨ bǒ mmɨk, ɛ̌ti yɔ kɛ̌ bápábhɛ́ be. 20Bǎkɛ́ ghɔkɔntɨk ɛnyɨŋ ɛnɛ ngátí nyaka bhe bɛ ‘Mmǔ bɛtok apú cha chi-bɛtok aywi.’ Mbák bǒ mmɨk báchyɛ́ mɛ ɛsɔŋɔri, chɔŋ mánchyɛ be nkwɔ́ ɛsɔŋɔri. Mbɔ bábhʉ́rɛ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ngátí bhɔ, mbʉ́ chɔŋ mámbʉrɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ be nkwɔ bǎghàti bhɔ. 21Báchyɛ̀ chɔŋ be bɛsɔŋɔri ɛbhɛn mɛnkɛm ɛ̌ti bǎkoŋo mɛ, mbɔnyunɛ bábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ mmu anɛ átó mɛ fá amɨk. 22Mbɔ mbɨ́kɨ́ twɔ́ ngátí bhɔ mɛnyɨŋ, mbʉ bákwáy bɛtaŋa mmʉɛt bɛ bábhɨ́kɨ́ kʉ bɛbʉ́. Kɛ nɛ́nɛ, bápú kway bɛtaŋa bɛ babhɨkɨ kʉ bɛbʉ́. 23Mmu anɛ ápábhɛ́ mɛ, apap Ɛtaya nkwɔ́. 24Mbɔ mbɨ́kɨ́ kʉ mɛnyɨŋɨ́ maknkay bɛsí bhap ɛbhɛ́n yɛ̌ mmu áchák ábhɨ́kɨ́ re kʉ, mbʉ́ bákway bɛtaŋa mmʉɛt bɛ bábhɨ́kɨ́ kʉ bɛbʉ́. Kɛ bághɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n nkʉ́, yɛ̌ nɔ bápàp mɛ, nɛ bápáp Ɛtaya. 25Ɛchi ɛnyu ɛyɔ bɛ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ Ɛkáti Mandɛm ɛ́ghàti bhɛsɛ ɛmfu tɛtɛp, nɔ chi bɛyɔŋ ɛbhɛn bɛ ‘Bápap mɛ ntí tí.’ 26Kɛ Nkwak anɛ mɛ̌tò chɔŋ ntá yɛka, ǎfù chi ntá Ɛtaya. Chɔŋ yi angati bhe mɛnyɨŋ ɛ̌ti ya mbɔ ntísiɛ awa. Yi chí Ɛfóŋó mmu ákʉ̀ bo mandɨŋɨ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi tɛtɛp. 27Bě nkwɔ́ bǎchí batísiɛ́ bha mbɔnyunɛ bachí nɛ mɛ tɛ̌ndu nɛbhǒnɛt.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index