Search form

Jɔ̌n 15:1

Yesu yi bɛ mmu ǎbharɛ mmʉɛt nɛ yi kɛ anyu kɛpɛm

1Yesu arɛm bɛ, “Mɛ kɛ nchí mbɔ̌ŋ nnɛrɛ́nɔk, nɛ Ɛtaya achi nkwaŋankɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index