Search form

Jɔ̌n 15:10

10Mbák mǎndɔk ambɨ bɛbhʉrɛ ɛyɔŋ ɛya, mpú rɔ bɛkɔŋ be nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ nchí bhʉɛrɛ Ɛyɔŋ Ɛtaya nɛ yi akɔŋ mɛ mpoknkɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index