Search form

Jɔ̌n 15:12

12“Ɛnyɨŋ ɛnɛ nchí ghati bhe chi bɛ mankɔ́ŋ batɨ mbɔnyu nkɔ́ŋ be.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index