Search form

Jɔ̌n 15:13

13Ɛkɔŋ ɛchak ɛ́pú ɛnɛ́ ɛ́chá ɛnɛ ɛ́kʉ́ mmu ánchyɛ́ nɛpɛ́m ɛni ɛ̌ti mamʉɛrɛ bhi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index