Search form

Jɔ̌n 15:14

14Bǎbhak mamʉɛrɛ bha mbák bǎkʉ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɛn ngátí bhe.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index