Search form

Jɔ̌n 15:15

15Mpú pɛrɛ bhɨŋɨ be bɛ́ bɔ̌bɛtok, mbɔnyunɛ mmɔ̌bɛtok apu rɨŋɨ nkaysi chi-bɛtɨk ndǔ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ákʉ̀. Mbɨ́ŋɨ́ bhe bɛ́ mamʉɛrɛ bha mbɔnyunɛ ngátí bé mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n ngókó ntá Ɛtaya mɛnkɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index