Search form

Jɔ̌n 15:16

16Bǎbhɨ́kɨ́ yap mɛ, mɛ kɛ njábhɛ́ bhe ntó bɛ́ mǎndɔ́k mǎnyú kɛpɛm, nɛ bɛ́ kɛpɛm ɛkɛka kɛ́mbák mpoknkɛm. Kʉ ka nɔ́ bɛ Ɛtaya ánchyɛ́ bhe yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bǎbhɛbhɛ yi ndǔ nnyɛ́n ɛna.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index