Search form

Jɔ̌n 15:17

17Ɛnɛ kɛ nchí ghati bhe bɛ mǎnkɔ́ŋ batɨ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index