Search form

Jɔ̌n 15:18

Mpap anɛ bǒ mmɨk

18Yesu arɔk ambɨ bɛrɛm bɛ, “Mbák bǒ mmɨk bápap bhe, dɨŋɨ́ ká bɛ báyambɨ bápap mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index