Search form

Jɔ̌n 15:19

19Mbɔ bǎchí bǒ mmɨk, mbʉ́ mmɨk akɔŋ be nɛ ntí bɛ́ bǎchí bo bhi. Kɛ ndǔ njábhɛ́ bhe mfɛ́rɛ́ nɛ́ntɨ bǒ mmɨk, ɛ̌ti yɔ kɛ̌ bápábhɛ́ be.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index