Search form

Jɔ̌n 15:2

2Yɛ̌ntɨkɨ ntábhɛ́nɔk awa anɛ́ ápú nyu kɛpɛm, Ɛtaya ǎkpɔt angʉɛp. Nɛ ntábhɛ́nɔk anɛ ányù kɛpɛm, ǎkpɔti batap rɔrɔt amfɛrɛ bɛ́ wú ányú kɛpɛm ancha ɛnyu ɛsɨ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index