Search form

Jɔ̌n 15:20

20Bǎkɛ́ ghɔkɔntɨk ɛnyɨŋ ɛnɛ ngátí nyaka bhe bɛ ‘Mmǔ bɛtok apú cha chi-bɛtok aywi.’ Mbák bǒ mmɨk báchyɛ́ mɛ ɛsɔŋɔri, chɔŋ mánchyɛ be nkwɔ́ ɛsɔŋɔri. Mbɔ bábhʉ́rɛ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ngátí bhɔ, mbʉ́ chɔŋ mámbʉrɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ be nkwɔ bǎghàti bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index