Search form

Jɔ̌n 15:21

21Báchyɛ̀ chɔŋ be bɛsɔŋɔri ɛbhɛn mɛnkɛm ɛ̌ti bǎkoŋo mɛ, mbɔnyunɛ bábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ mmu anɛ átó mɛ fá amɨk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index