Search form

Jɔ̌n 15:22

22Mbɔ mbɨ́kɨ́ twɔ́ ngátí bhɔ mɛnyɨŋ, mbʉ bákwáy bɛtaŋa mmʉɛt bɛ bábhɨ́kɨ́ kʉ bɛbʉ́. Kɛ nɛ́nɛ, bápú kway bɛtaŋa bɛ babhɨkɨ kʉ bɛbʉ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index