Search form

Jɔ̌n 15:23

23Mmu anɛ ápábhɛ́ mɛ, apap Ɛtaya nkwɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index