Search form

Jɔ̌n 15:24

24Mbɔ mbɨ́kɨ́ kʉ mɛnyɨŋɨ́ maknkay bɛsí bhap ɛbhɛ́n yɛ̌ mmu áchák ábhɨ́kɨ́ re kʉ, mbʉ́ bákway bɛtaŋa mmʉɛt bɛ bábhɨ́kɨ́ kʉ bɛbʉ́. Kɛ bághɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n nkʉ́, yɛ̌ nɔ bápàp mɛ, nɛ bápáp Ɛtaya.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index