Search form

Jɔ̌n 15:25

25Ɛchi ɛnyu ɛyɔ bɛ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ Ɛkáti Mandɛm ɛ́ghàti bhɛsɛ ɛmfu tɛtɛp, nɔ chi bɛyɔŋ ɛbhɛn bɛ ‘Bápap mɛ ntí tí.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index