Search form

Jɔ̌n 15:26

26Kɛ Nkwak anɛ mɛ̌tò chɔŋ ntá yɛka, ǎfù chi ntá Ɛtaya. Chɔŋ yi angati bhe mɛnyɨŋ ɛ̌ti ya mbɔ ntísiɛ awa. Yi chí Ɛfóŋó mmu ákʉ̀ bo mandɨŋɨ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi tɛtɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index