Search form

Jɔ̌n 15:27

27Bě nkwɔ́ bǎchí batísiɛ́ bha mbɔnyunɛ bachí nɛ mɛ tɛ̌ndu nɛbhǒnɛt.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index