Search form

Jɔ̌n 15:4

4Bat yɛ ka mmʉɛt nɛ mɛ mpoknkɛm, bɛ́ mɛnkwɔ mbát mmʉɛt nɛ bhe. Mbák ntabhɛ́nɔk ápú babhát ndǔ ɛnɔk, ápú nyu kɛpɛm. Ɛnyu yɔ kɛ ɛchi nɛ bhe. Mbák mmǔ abhɨ́kɨ́ bhat mmʉɛt nɛ mɛ, apú kwáy mɛ́nyú kɛpɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index