Search form

Jɔ̌n 15:5

5Mɛ kɛ nchí nnɛrɛ́nɔk. Bǎchí batáp. Mmu anɛ achí babhat nɛ mɛ mpoknkɛm, mɛnkwɔ́ mbak babhát nɛ yi, yí wu kɛ ányù bɛyǎ kɛpɛm. Mbák mpú nɛ bhe, bǎpú kway bɛkʉ yɛ̌nyɨŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index