Search form

Jɔ̌n 15:6

6Mbák mmu apú babhát nɛ mɛ, ǎbhák mbɔ ntábhɛ́nɔk anɛ́ bákpɔ́t báfɛ́rɛ́, ágú. Mányókóti mɛnyǔ batap ayɔ mámɛsɛ ango, ánsɔŋɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index