Search form

Jɔ̌n 15:7

7Mbák mǎndɔk ambɨ bɛbhat mmʉɛt nɛ mɛ, nɛ bɛyɔŋ ɛbha mɛ́mbak amɛm batɨ yɛka, nchí chyɛ bhe yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ babhɛbhɛ mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index