Search form

Jɔ̌n 15:8

8Ndǔ mǎnyú bɛyǎ kɛpɛm, bǎtɔŋ bɛ bǎchí bakoŋo bha, nɛ ɛyɔ ɛ́kʉ̀ bo mánchyɛ Ɛtaya kɛnókó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index