Search form

Jɔ̌n 15:9

9Mbɔ ɛnyu Ɛtaya ákɔ́ŋ mɛ, nɔ́ kɛ nkɔ́ŋɔ́ bhe. Bat ka mmʉɛt nɛ mɛ bɛ́ ɛkɔŋ ɛya ɛ́mbák amɛm batɨ yɛka mpoknkɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index