Search form

Jɔ̌n 16

1Yesu arɔk ambɨ bɛrɛm bɛ, “Ngátí bhe mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́ bǎkɛ́ kwɛn ansɛm. 2Chɔŋ mámbok bhé ndǔ bɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt ɛbhap. Mpok ǎtwɔ̀ anɛ yɛ̌ agha anɛ áwày bhe, akaysi bɛ́ ǎkʉ̀ chí ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm áyàŋ. 3Báchyɛ̀ chɔŋ be bɛsɔŋɔri ɛbhɛn, mbɔnyunɛ bábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ Ɛtaya nɛ bábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ mɛ. 4aKɛ ngáti bhe mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́ mpok anaŋ ánkwáy anɛ bɔ bɛ́fàkari, mǎntɨk bɛ nnáŋ ngátí bhe.

Bɛtɨk ɛbhɛn Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ

4b“Mbɨ́kɨ́ ghati bhe mɛnyɨŋ ɛbhɛn mpok bǎhó bɛkoŋo mɛ mbɔnyunɛ nchí nyaka nɛ bhe. 5Kɛ nɛ́nɛ nchí pɛtnsɛm ntá mmu anɛ átó mɛ, Yɛ̌ nɔ, yɛ̌ mmu ywɛka abhɨ́kɨ́ bhɛp mɛ bɛ, ‘Ɔ̌rɔ̀ŋ fá?’ 6Batɨ ayɛka ájwí nɛ́nɛ nɛ basɛ́mɛ́ mbɔnyunɛ ngátí bhe mɛnyɨŋ ɛbhɛn. 7Yɛ̌ ndu ɛchi nɔ, nchí ghati bhe ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛchi tɛtɛp. Ɛ́rɨ ntá yɛka bɛ́ ndɔ́k mbɔnyunɛ mbák mbɨ́kɨ́ rɔŋ, Nkwak apú twɔ́ ntá yɛka. Kɛ mbák ndɔ́k, chɔŋ ntó yi ntá yɛka. 8Nɛ ánáŋ ántwɔ́, chɔŋ ankʉ bǒ mmɨk mangɔ bɛ báchí bǒ bɛbʉ́, mángɔ bɛ mɛ nchí chak bɛsí Mandɛm, nɛ mangɔ bɛ bɛkwɛ́nɛ́ bɛchi nɛ bhɔ ndǔ nɛtaŋ anɛ bɔ bátàŋ mɛ. 9Ǎkʉ bɔ mangɔ bɛ bachi bǒ bɛbʉ́ mbɔnyunɛ bábhɨ́kɨ́ noko mɛ. 10Ǎkʉ bɔ mangɔ bɛ nchí chak bɛsí Mandɛm mbɔnyunɛ mɛ̌rɔ̀ŋ ntá Ɛtaya nɛ bǎpú pɛrɛ ghɔ́ chɔ́ŋ mɛ. 11Ǎkʉ mángɔ́ bɛ chɔŋ mántáŋ bǒ bɛbʉ́ ɛwak ɛ́mɔt, tɛ̌ndu Mandɛm átáŋ mfɔ mmɨk, afɛrɛ yi ndǔ kɛfɔ ɛki.

12“Mbɔ̌ŋ bɛyǎ mɛnyɨŋ bɛghati bhe, kɛ mbák ngátí bhe bɔ mɛnkɛm nɛ́nɛ, bǎpú kway bɛ́jwimɛm. 13Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ kɛ ákʉ̀ chɔŋ bo mándɨŋɨ tɛtɛp nkɛm anɛ áyɨ́ŋɨ́ Mandɛm. Anaŋ ántwɔ́ chɔŋ ankʉ mǎndɨŋɨ tɛtɛp nkɛm, mbɔnyunɛ ápú rɛm chi ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fú yi antɨ. Ɛnɛ́ yi aghoko kɛ árɛ̀m, nɛ chɔŋ angati bhe mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́twɔ̀ ambɨ. 14Chɔŋ anchyɛ mɛ kɛnókó mbɔnyunɛ ǎsɔ̀t chɔŋ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́fú ntá ya, angati bhe. 15Yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ Ɛtaya chi ɛya nkwɔ. Nɔ́ kɛ ngátí bhe bɛ́ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ághàti chɔŋ bhe, ǎsɔt chi ntá ya.”

Chɔŋ basɛ́mɛ́ amɛka anjibhiri andɔp chí maŋák

16Yesu arɔk ambɨ bɛghati baghɔkɔ́ bhi bɛ, “Mandu mpok, bǎpú pɛrɛ ghɔ mɛ. Kɛ mandú mpok, chɔŋ mǎmpɛt mǎngɔ mɛ.” 17Mbɔk baghɔkɔ́ bhi báré rɛm nɛ batɨ bɛ, “Ɛnɛ́ yí árɛ̀m nɔ chí yí. Yí bhɛ mandú mpok, sɛ́pú pɛrɛ ghɔ́ yí, nɛ mandú mpok chɔŋ sɛ́mpɛt sɛ́ngɔ́ yi. Apɛt arɛm bɛ chi mbɔnyunɛ yí ǎrɔŋ ntá ɛtayi. Nɔ́ bɛ́ yí?” 18Bápɛt báré rɛm nɛ batɨ bɛ, “Yi bɛ́ ‘Mandu mpok’, mandú mpok, nɔ bɛ́ yi?” Sɛ́bhɨ́kɨ́ jwimɛm ndǔ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ́mɛ́. 19Yesu arɨŋɨ bɛ baghɔkɔ́ bhi báyàŋ bɛbhɛp yi ɛnyɨŋ ɛ̌ti ndak anɛ. Arɛm yɛ bɛ, “Ngátí bhe bɛ mandú mpok, bǎpú pɛrɛ ghɔ́ mɛ, kɛ mandú mpok chɔŋ mǎmpɛt mǎngɔ́ mɛ. Yɔ́ kɛ ɛ́sɔŋɔri nɛ́ bhe? 20Tɛtɛ̌tɛp, chɔŋ mǎndi babhɛsɛ ansɛp nɔkɔ amɨ́k nɛ mámbɔŋ basɛ́mɛ́, kɛ bǒ mmɨk mámbɔŋ maŋák. Chɔŋ mǎmbɔ́ŋ basɛ́mɛ́ kɛ basɛ́mɛ́ amɛka anjibhiri andɔp chí maŋák. 21Mpok ngɔrɛ́ nɛ mɛniɛ ánòŋsi, ǎbhɔ́ŋ basɛ́mɛ́ antɨ mbɔnyunɛ mpok nɛbhe akway. Kɛ ánáŋ ámbé, maŋák ǎbhák nɛ yi bɛ mɔ́nkɔ átwɔ́ fá amɨk. Ɛ́nkʉ angɔkɔntɨk bɛbě nɛbhe. 22Nɔ́, kɛ ɛ́chi nɛ be nkwɔ́. Nɛ́nɛ basɛ́mɛ́ ajwí be antɨ, kɛ chɔŋ mpɛt ngɔ́ bhe, nɛ mpok yɔ chɔŋ mǎmbɔ́ŋ bɛyǎ maŋák, nɛ yɛ̌ mmú apu kway bɛfɛrɛ mɔ́ amɛm batɨ ayɛka. 23Ndǔ nywɔp ɛnɔ, bapú pɛrɛ bhɛ́p mɛ yɛ̌nyɨŋ. Tɛtɛ̌tɛp, mbák mǎmbɛp Ɛtaya yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ndǔ nnyɛ́n ɛna, ǎchyɛ bhe. 24Kpátɛ̌ ɛchɔŋ, bǎbhɨkɨ re bhɛ́p Ɛtaya yɛ̌nyɨŋ ndǔ nnyɛ́n ɛna. Bɛ́p ká, nɛ chɔŋ anchyɛ be bɛ maŋák amɛka anjwi pɔɔt.”

Yesu ataŋ achá mmɨk

25Yesu arɔk ambɨ bɛrɛm bɛ, “Mpok anɛ nkɛm, ngátí bhe barak anɛ chí ndǔ bakay. Kɛ mpok ǎtwɔ̀ anɛ mpú pɛrɛ ghati be mɛnyɨŋ ndǔ bakay. Mpok yɔ ánkwáy, ndɔbhɛ ghati bhe mɛnyɨŋ ɛ̌ti Ɛtaya chi kpoŋoroŋ. 26Mpok yɔ, chɔŋ mǎmbɛp Ɛtaya mɛnyɨŋ ndǔ nnyɛ́n ɛna. Mbɨ́kɨ́ rɛm bɛ chɔŋ nɨkmʉɛt ntá yi bɛ ánchyɛ́ bhe ɛnyɨŋ. 27Mbɔŋ Ɛta akɔŋ be mbɔnyunɛ bǎkɔŋ mɛ, nɛ mǎnókó bɛ mfu chí ntá yi. 28Mfú chí ntá Ɛta kɛ nchí twɔ fá amɨk. Nɛ́nɛ, nchí rɔ mmɨk, nchí pɛtnsɛm ntá Ɛta.”

29Baghɔk abhi barɛm yɛ ntá yi bɛ, “Mhm! Nɛ́nɛ ɔ̌rɛ̀m mɛnyɨŋ kpoŋoroŋ nɛ sɛ́jwimɛm. Ɔpú pɛrɛ rɛm kɛpɨ ndǔ bakay!” 30Nɛ́nɛ, sɛ́rɨ́ŋɨ́ bɛ, ɔrɨ́ŋɨ́ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ. Ɔrɨ́ŋɨ́ yɛ̌ chi mɛnyɨŋ ɛbhɛn bo bábhɔ́ŋɔ́ antɨ bɛbhɛp wɔ. Ɛnɛ ɛ́kʉ sɛ́nókó bɛ́ ɔfu chí ntá Mandɛm. 31Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Mǎnókó nɛ́nɛ? 32Mpok ǎtwɔ̀, tɛtɛp anáŋ atwɔ, anɛ bǎtaka chɔŋ yɛ̌ntɨkɨ mmu andɔk ɛyi ɛbhak mǎndɔ mɛ awánti. Kɛ sayri sayri, mpú mɛ awánti mbɔnyunɛ, Ɛta achi nɛ mɛ. 33Ngátí bhe mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ mǎmbát mmʉɛt nɛ mɛ mǎmbɔ́ŋ kpák amɛm batɨ ayɛka. Chɔŋ mǎmbɔŋ bɛsɔŋɔri fá amɨk, kɛ bɔ́ŋ ká nɛtaŋántɨ́, nnáŋ mfɔ́kɔ́rí mmɨk.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index