Search form

Jɔ̌n 16:1

1Yesu arɔk ambɨ bɛrɛm bɛ, “Ngátí bhe mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́ bǎkɛ́ kwɛn ansɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index