Search form

Jɔ̌n 16:10

10Ǎkʉ bɔ mangɔ bɛ nchí chak bɛsí Mandɛm mbɔnyunɛ mɛ̌rɔ̀ŋ ntá Ɛtaya nɛ bǎpú pɛrɛ ghɔ́ chɔ́ŋ mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index