Search form

Jɔ̌n 16:11

11Ǎkʉ mángɔ́ bɛ chɔŋ mántáŋ bǒ bɛbʉ́ ɛwak ɛ́mɔt, tɛ̌ndu Mandɛm átáŋ mfɔ mmɨk, afɛrɛ yi ndǔ kɛfɔ ɛki.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index