Search form

Jɔ̌n 16:12

12“Mbɔ̌ŋ bɛyǎ mɛnyɨŋ bɛghati bhe, kɛ mbák ngátí bhe bɔ mɛnkɛm nɛ́nɛ, bǎpú kway bɛ́jwimɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index