Search form

Jɔ̌n 16:13

13Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ kɛ ákʉ̀ chɔŋ bo mándɨŋɨ tɛtɛp nkɛm anɛ áyɨ́ŋɨ́ Mandɛm. Anaŋ ántwɔ́ chɔŋ ankʉ mǎndɨŋɨ tɛtɛp nkɛm, mbɔnyunɛ ápú rɛm chi ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fú yi antɨ. Ɛnɛ́ yi aghoko kɛ árɛ̀m, nɛ chɔŋ angati bhe mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́twɔ̀ ambɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index