Search form

Jɔ̌n 16:14

14Chɔŋ anchyɛ mɛ kɛnókó mbɔnyunɛ ǎsɔ̀t chɔŋ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́fú ntá ya, angati bhe.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index