Search form

Jɔ̌n 16:15

15Yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ Ɛtaya chi ɛya nkwɔ. Nɔ́ kɛ ngátí bhe bɛ́ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ághàti chɔŋ bhe, ǎsɔt chi ntá ya.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index