Search form

Jɔ̌n 16:16

Chɔŋ basɛ́mɛ́ amɛka anjibhiri andɔp chí maŋák

16Yesu arɔk ambɨ bɛghati baghɔkɔ́ bhi bɛ, “Mandu mpok, bǎpú pɛrɛ ghɔ mɛ. Kɛ mandú mpok, chɔŋ mǎmpɛt mǎngɔ mɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index