Search form

Jɔ̌n 16:17

17Mbɔk baghɔkɔ́ bhi báré rɛm nɛ batɨ bɛ, “Ɛnɛ́ yí árɛ̀m nɔ chí yí. Yí bhɛ mandú mpok, sɛ́pú pɛrɛ ghɔ́ yí, nɛ mandú mpok chɔŋ sɛ́mpɛt sɛ́ngɔ́ yi. Apɛt arɛm bɛ chi mbɔnyunɛ yí ǎrɔŋ ntá ɛtayi. Nɔ́ bɛ́ yí?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index