Search form

Jɔ̌n 16:18

18Bápɛt báré rɛm nɛ batɨ bɛ, “Yi bɛ́ ‘Mandu mpok’, mandú mpok, nɔ bɛ́ yi?” Sɛ́bhɨ́kɨ́ jwimɛm ndǔ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ́mɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index