Search form

Jɔ̌n 16:19

19Yesu arɨŋɨ bɛ baghɔkɔ́ bhi báyàŋ bɛbhɛp yi ɛnyɨŋ ɛ̌ti ndak anɛ. Arɛm yɛ bɛ, “Ngátí bhe bɛ mandú mpok, bǎpú pɛrɛ ghɔ́ mɛ, kɛ mandú mpok chɔŋ mǎmpɛt mǎngɔ́ mɛ. Yɔ́ kɛ ɛ́sɔŋɔri nɛ́ bhe?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index