Search form

Jɔ̌n 16:2

2Chɔŋ mámbok bhé ndǔ bɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt ɛbhap. Mpok ǎtwɔ̀ anɛ yɛ̌ agha anɛ áwày bhe, akaysi bɛ́ ǎkʉ̀ chí ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm áyàŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index