Search form

Jɔ̌n 16:20

20Tɛtɛ̌tɛp, chɔŋ mǎndi babhɛsɛ ansɛp nɔkɔ amɨ́k nɛ mámbɔŋ basɛ́mɛ́, kɛ bǒ mmɨk mámbɔŋ maŋák. Chɔŋ mǎmbɔ́ŋ basɛ́mɛ́ kɛ basɛ́mɛ́ amɛka anjibhiri andɔp chí maŋák.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index