Search form

Jɔ̌n 16:21

21Mpok ngɔrɛ́ nɛ mɛniɛ ánòŋsi, ǎbhɔ́ŋ basɛ́mɛ́ antɨ mbɔnyunɛ mpok nɛbhe akway. Kɛ ánáŋ ámbé, maŋák ǎbhák nɛ yi bɛ mɔ́nkɔ átwɔ́ fá amɨk. Ɛ́nkʉ angɔkɔntɨk bɛbě nɛbhe.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index