Search form

Jɔ̌n 16:22

22Nɔ́, kɛ ɛ́chi nɛ be nkwɔ́. Nɛ́nɛ basɛ́mɛ́ ajwí be antɨ, kɛ chɔŋ mpɛt ngɔ́ bhe, nɛ mpok yɔ chɔŋ mǎmbɔ́ŋ bɛyǎ maŋák, nɛ yɛ̌ mmú apu kway bɛfɛrɛ mɔ́ amɛm batɨ ayɛka.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index