Search form

Jɔ̌n 16:23

23Ndǔ nywɔp ɛnɔ, bapú pɛrɛ bhɛ́p mɛ yɛ̌nyɨŋ. Tɛtɛ̌tɛp, mbák mǎmbɛp Ɛtaya yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ndǔ nnyɛ́n ɛna, ǎchyɛ bhe.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index