Search form

Jɔ̌n 16:24

24Kpátɛ̌ ɛchɔŋ, bǎbhɨkɨ re bhɛ́p Ɛtaya yɛ̌nyɨŋ ndǔ nnyɛ́n ɛna. Bɛ́p ká, nɛ chɔŋ anchyɛ be bɛ maŋák amɛka anjwi pɔɔt.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index