Search form

Jɔ̌n 16:25

Yesu ataŋ achá mmɨk

25Yesu arɔk ambɨ bɛrɛm bɛ, “Mpok anɛ nkɛm, ngátí bhe barak anɛ chí ndǔ bakay. Kɛ mpok ǎtwɔ̀ anɛ mpú pɛrɛ ghati be mɛnyɨŋ ndǔ bakay. Mpok yɔ ánkwáy, ndɔbhɛ ghati bhe mɛnyɨŋ ɛ̌ti Ɛtaya chi kpoŋoroŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index