Search form

Jɔ̌n 16:27

27Mbɔŋ Ɛta akɔŋ be mbɔnyunɛ bǎkɔŋ mɛ, nɛ mǎnókó bɛ mfu chí ntá yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index