Search form

Jɔ̌n 16:28

28Mfú chí ntá Ɛta kɛ nchí twɔ fá amɨk. Nɛ́nɛ, nchí rɔ mmɨk, nchí pɛtnsɛm ntá Ɛta.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index