Search form

Jɔ̌n 16:29

29Baghɔk abhi barɛm yɛ ntá yi bɛ, “Mhm! Nɛ́nɛ ɔ̌rɛ̀m mɛnyɨŋ kpoŋoroŋ nɛ sɛ́jwimɛm. Ɔpú pɛrɛ rɛm kɛpɨ ndǔ bakay!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index