Search form

Jɔ̌n 16:3

3Báchyɛ̀ chɔŋ be bɛsɔŋɔri ɛbhɛn, mbɔnyunɛ bábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ Ɛtaya nɛ bábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index