Search form

Jɔ̌n 16:30

30Nɛ́nɛ, sɛ́rɨ́ŋɨ́ bɛ, ɔrɨ́ŋɨ́ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ. Ɔrɨ́ŋɨ́ yɛ̌ chi mɛnyɨŋ ɛbhɛn bo bábhɔ́ŋɔ́ antɨ bɛbhɛp wɔ. Ɛnɛ ɛ́kʉ sɛ́nókó bɛ́ ɔfu chí ntá Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index